+420 603 998 373
Podpěrova 439/2, 621 00, Brno
    CZ | DE | EN

Sanace ekologických zátěží

Úvod / Sanace ekologických zátěží

Nebezpečný odpad má negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí řadou předpisů, které upravují podmínky pro bezpečnou a odbornou manipulaci a možné způsoby jejich úpravy. Nebezpečný odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností např. hořlavost, dráždivost, žíravost, ekotoxicita atd. ( zákon o odpadech 185/2001 Sb ). Proto je nutné tyto odpady odstranit z životního prostředí. Společnost L.N.O. kvalifikovaně odstraňuje tyto nebezpečné odpady.

L.N.O. zajišťuje komplexní servis dle potřeb požadavků zákazníka:

  • Odtěžování
  • Přistavení kontejnerů
  • Nakládka
  • Přeprava odpadů od zákazníka na místo zneškodnění
  • Úprava odpadů, rozbor a posuzování nebezpečných vlastností
  • Likvidace nebezpečných vlastností

L.N.O. provozuje zařízení na úpravu nebezpečných odpadů- dekontaminační plochu. Také spolupracuje s dalšími společnostmi, kde je možné odpady s různými druhy nebezpečných vlastností ukládat či upravovat na celém území ČR.

Sanační práce - dekontaminace zemin, stavebních sutí a kalů „ex situ“

Zemina se odtěží a odveze na speciální dekontaminační plochu (dle platné legislativy). Zde následně probíhá sanace zemin, stavebních materiálů i průmyslových kalů tzv.  mikrobiologickou metodou, která odstraňuje či snižuje nežádoucí organické znečištění životního prostředí.

Tato metoda má výhody především v rychlosti sanace a vysoké účinnosti. Vyčištěnou zeminu je možno použít na zavážku v místě sanace nebo k jiným rekultivačním účelům. Po ukončení sanačního procesu je vypracována souhrnná zpráva zahrnující výsledky analýz průběžně odebíraných vzorků (zadávány akreditovaným laboratořím) a atesty na použitou metodu likvidace.


Předsanační práce spočívají např. ve vyčištění a rozřezání nádrží, likvidaci rozvodných potrubí a armatur, skrývce povrchů hal apod.


Hydrogeologický průzkum následuje bezprostředně po zadání zakázky. Slouží ke zjištění rozsahu znečištění.


Zpracování projektu sanačních prací (případně celého ekologického auditu) zahrnuje předběžný odhad nákladů na sanci.

Odpady přijímané na DP Bavory:

Kód Kategorie Název
01 05 05* N Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06* N Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
03 01 04* N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
05 01 03* N Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05* N Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06* N Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 09* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 06 03* N Jiné dehty
10 01 04* N Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 20* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 22* N Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
12 01 09* N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 14* N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 18* N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 03 01* N Prací vody
12 03 02* N Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05* N Nechlorované emulze
13 05 01* N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02* N Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03* N Kaly z lapáků nečistot
13 05 06* N Olej z odlučovačů oleje
13 05 07* N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08* N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 08 02* N Jiné emulze
15 02 02* N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 07 08* N Odpady obsahující ropné látky
16 10 01* N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
17 01 06* N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 08 01* N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 02 05* N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 11* N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 03 04* N Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
19 03 05 O Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06* N Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 08 10* N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 08 11* N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13* N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 99 N Kaly z dešťových vpustí
19 11 03* N Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 05* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 12 06* N Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 11* N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 13 01* N Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 03* N Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05* N Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 07* N Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 O Odpadní kůra a dřevo
19 08 12 O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem
19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti

3200 +

Dokončených zakázek

330 +

Spokojených klientů

5100 +

E-mailů

240.000t

Odstraněných odpadů

Zaujala vás naše práce?

ZAČNĚTE DĚLAT DALŠÍ PROJEKT S NÁMI